PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Informacje o Projekcie

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw

POIS.01.01.00-00-261

 Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM jest realizowany w ramach umowy POIS.01.01.00-00-261/10-00, która została podpisana 26.03.2012r.

Projekt " Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw" przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.
Projekt jest projektem par
tnerskim. Głównym Beneficjentem Projektu jest:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Partnerami Projektu są:

       Miasto WĘGRÓW                  Gmina LIW

Zasadniczym celem inwestycji objętych projektem jest modernizacja i budowa nowych systemów kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Węgrów i Gminy Liw. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia.

Podział zadań przypisanych do poszczególnych Partnerów Projektu:

PWiK sp. z o.o.
Zadanie nr 1 Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków
Zadanie nr 2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku i Piłsudskiego
Zadanie nr 3.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej
Zadanie nr 5 Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie

 

MIASTO WĘGRÓW
Zadanie nr 3.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego
Zadanie nr 3.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty
Zadanie nr 3.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Solidarności i ul. Gołębiewskiego
Zadanie nr 3.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Siedlecka i Wierzbowa - zadanie wykonane w 2007 i 2008 roku
Zadanie nr 3.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny

 

GMINA LIW
Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka)

 

 


 

 

Powered by Actualizer & Heuristic