PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Kalendarium Projektu

         Data 

Wydarzenie

Lata 2007 - 2008

2007 -    2008

Zadanie 3.5 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic
Al. Siedlecka i Wierzbowa" zostało zrealizowane przez jednego z przyszłych partnerów projektu - Miasto Węgrów.

Grudzień 2008

Złożono wniosek pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" w ramach konkursu 3/POIiŚ/1.1./11/2008.

2009

Luty 2009

Wniosek pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" złożony w ramach konkursu 3/POIiŚ/1.1./11/2008 został pozytywnie zaopiniowany i przekazany do dalszej oceny pod kątem zgodności z kryteriami merytorycznymi I stopnia.

Marzec 2009

Ze względów merytorycznych I stopnia odrzucono wniosek pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" w ramach konkursu 3/POIiŚ/1.1./11/2008. Wniosek nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punktów.

Listopad 2009

Wniosek pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" powtórnie złożono w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1./11/2009 Priorytet I, Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1.

2010

Styczeń 2010

 W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej I stopnia wniosek pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" został zaopiniowany pozytywnie. Jednocześnie na utworzonej liście rankingowej projektów złożonych w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1./11/2009 nasz projekt uplasował się na 49 miejscu. Projekt ma status projektu rezerwowego.

Maj-Czerwiec 2010

Podpisano umowę dla  zadania nr 2. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego ,Nowej ,Rynku , Piłsudskiego" - kontrakt nr 7 z firmą:

"KOMEZ" Zbigniew Mostowski,
ul. Grobelnego 23, Karolina,
05-300 Mińsk Mazowiecki.


Podpisano umowę dla kontraktu nr 10 z firmą

"Biuro Usług Technicznych "Krzysztof Kruk,
ul. Gdańska 21,
07-100 Węgrów.

Lipiec 2010

Zweryfikowano listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1./11/2009. Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" uplasował się 29 miejscu listy rankingowej Projekt ma dalej status projektu rezerwowego.

Wrzesień 2010

Podpisano umowę nr 0103/10/OW/P z WFOŚiGW w Warszawie o pożyczkę na częściowe dofinansowanie realizacji zadania nr 2. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego, Nowej, Rynku, Piłsudskiego" - kontrakt nr 7.

Listopad 2010

Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie :
- o udzielenie pożyczki pomostowej,
- o udzielenie promesy dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego z banku dla realizacji projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie i gminie Liw"

Zakończono realizację zadania :
- zadania nr 2 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Rzemieślniczej, Żeromskiego ,Nowej ,Rynku , Piłsudskiego"- kontrakt nr 7

2011

Kwiecień 2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Węgrowie promesę udzielenia dotacji w formie dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie i gminie Liw".

Czerwiec 2011

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej" - kontrakt nr 16 z firmą
Handel i Usługi Ogólnobudowlane MARKBUD Marek Lewandowski, ul. Browarna 5, 07-200 Wyszków

Podpisano umowę na:
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4. z BIUREM USŁUG TECHNICZNYCH Krzysztof Kruk
ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów.

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego" - kontrakt nr 17 z firmą:

Zakład Instalacji Sanitarnych Zbigniew Jadczuk,
ul. Krzywa 11 a,
08-300 Sokołów Podlaski.

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
"Zad. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka)" - kontrakt nr 13 z konsorcjum firm:
Lider:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych,
"MIKST"Sp. z o. o.,
ul. Gdańska 69 A,
07-100 Węgrów
.

Partner:
Kazimierz Czubaszek,
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane,
"BUDOSAN" ,
ul. Spacerowa 69,
08-110 Siedlce, Żabokliki.

Została przeprowadzona aktualizacja wniosku o dofinansowanie dla realizacji projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie i gminie Liw" w ramach konkursu 6/POIiŚ/1.1./11/2009 Priorytet I, Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Projekt nadal znajduje się na 29 miejscu listy rankingowej i ma status projektu rezerwowego.

Lipiec 2011

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gołębiewskiego i Al. Solidarności" - kontrakt nr 8, 19 z firmą:

Kazimierz Czubaszek
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
BUDOSAN
ul. Spacerowa 69,
08-110 Siedlce, Żabokliki.

Zakończono realizację I etapu zadania pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Klonowej, Topolowej, Lipowej i Mistrza Twardowskiego" - kontrakt nr 17.

Wrzesień 2011

Zakończone zostały roboty budowlane dla zadania pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej" - kontrakt nr 16. Trwa odbiór końcowy robót.

Złożono wniosek właściwy o pożyczkę pomostową z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

Zaktualizowano listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach konkursu 6/POLiŚ/1.1/112009 POIiŚ. Projekt znajduje się na 28 miejscu i dalej ma status projektu rezerwowego.

Październik 2011

Zakończono realizację zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Węgrowie. Zad. 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rynkowej" - kontrakt nr 16

Grudzień 2011

Ocena merytoryczna II stopnia dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", zakończyła się wynikiem pozytywnym-warunkowym. Z uwagi na fakt, iż projekt znajduje się nadal na rezerwowej liście rankingowej konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, Instytucja Wdrażająca nie może zawrzeć z Beneficjentem umowy o dofinansowanie do czasu uwolnienia dodatkowej alokacji na ten konkurs.

Podpisano umowę pożyczki nr 0280/11/OW/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na częściowe dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

2012

Styczeń 2012

W związku ze wzrostem alokacji dostępnej w ramach działania 1.1 POIiŚ przeprowadzono kolejną aktualizację listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, w wyniku której projekt pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", uzyskał status projektu podstawowego. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla w/w Projektu. Zawarcie umowy o dofinansowanie ma nastąpić do 26.03.2012r.

Luty 2012

Podpisano umowę z bankiem PKO BP SA na obsługę kredytu inwestycyjnego preferencyjnego w walucie polskiej z dopłatami do oprocentowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

Marzec 2012

W dniu 26.03.2012 r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-261/10-00  dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"
Całkowity koszt projektu będzie wynosił ok. 30 mln PLN, z czego zgodnie z umową o dofinansowanie dotacja z Funduszu Spójności wyniesie maksymalnie: 13 524 180,60 zł.
Beneficjentem środków z Unii Europejskiej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. a cała inwestycja realizowana jest w ramach umowy partnerskiej PWIK sp. z o. o, Miasta Węgrów i Gminy Liw.

Kwiecień 2012

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
-"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad 3.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty"- kontrakt nr 18 z Wykonawcą:

Rejonowym Związekm Spółek Wodnych,
ul. Armii Krajowej 35,
17-300 Siemiatycze.

Maj 2012

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie Etap I - remont stacji transformatorowej- zad. 1 "-kontrakt nr 14 z Wykonawcą:

Zakładem Produkcyjno Usługowym
"BAGIŃSKI" Jarosław Bagiński, Ludwik Bagiński,
ul. Polna 1A,
07-100 Węgrów.

Podpisano umowę na realizację zadania pn.:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania nr 1 " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie" -Etap I i II- kontrakt nr 11 z:

SAFEGE Parc de l´lle,
15-27 rue du Port,
92000 NanterreFrancja,
Oddział w Polsce,
ul. Solec 22,
00-410 Warszawa.

Czerwiec 2012

Podpisano umowę pożyczki pomostowej nr 0027/12/FS-P/OWS/P z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

W związku z wniesionym odwołaniem w dniu 31 maja umowa z wybranym wykonawcą na Rozbudowę oczyszczalni ścieków- zad.1 Etap II nie została podpisana. W wyniku orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14.06.2012r trwa powtórne badanie ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego PRZEM GRI Sp. z o.o. ul Przemysłowa 3 10-418 Olsztyn.

Podpisano umowę na:
"Działania informacyjno-promocyjne dla projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw - wykonanie i montaż tablic informacyjnych" z Wykonawcą

Agencją Reklamową MEGA ART MEDIA,
ul. Magnoliowa 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Lipiec 2012

Podpisano  aneks do umowy pożyczki nr 0280/11/OW/P z dnia 23.12.2011r.

Mając na uwadze wyrok KIO z dnia 14 czerwca 2012 r. i po dokonaniu ponownego badania ofert rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad 1. Etap II -kontrakt nr 15 z Wykonawcą EKO-MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów.

Sierpień 2012

W wyniku orzeczenia KIO z dnia 14.08.2012 r. Izba nakazała powtórne badanie ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno- Budowlanego PRZEM-GRI
Sp. z o.o. Na orzeczenie KIO Inwestor złożył skargę do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Zakończono realizację zadania pn.:"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie, Etap I - remont stacji transformatorowej- zad. 1 "-kontrakt nr 14.

Zakończono realizację zadania pn. Zad. 3.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Klonowej, Topolowej, i Mistrza Twardowskiego" - kontrakt nr 17.

Wrzesień 2012

Podpisano umowę dla kontraktu 20 :

Działania informacyjno-promocyjne dla projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw - wykonanie i dostawa materiałów drukowanych i promocyjnych oraz plakatów i ulotek informacyjnych" z

Firmą Usługowo- Handlowa
DEDAL Małgorzata Grabarczyk,
ul. Żeromskiego 2,
07-100 Węgrów.

Październik 2012

Zakończono realizację zadania pn.: "Zad. 3.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szamoty"- kontrakt nr 18

Zakończono realizację zadania pn.: " Zad. 3.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gołębiewskiego i
Al. Solidarności" - kontrakt nr 8, 19.

Zrealizowano wykonanie i dostawę materiałów drukowanych i promocyjnych oraz plakatów i ulotek informacyjnych w ramach Działań informacyjno-promocyjnych dla projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"- kontrakt 20.

Grudzień 2012

Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) pozytywnie zaopiniowała rozszerzenie projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" o Zadanie nr 3.6 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wesoła, Nowiny. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2015.

2013

Styczeń 2013

Stosując się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 20 grudnia 2012 r. Zamawiający unieważnił czynność dotyczącą odrzucenia oferty Odwołującego - firmy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane PRZEM-GRI Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3 10-418 Olsztyn, unieważnił czynności wyboru oferty EKO-MTK Sp. z o.o. ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów oraz wszczął ponownie badanie i ocenę ofert złożonych w postępowaniu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie - zad. 1 Etap II"- kontrakt 15.

Luty 2013

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-261/10-00 dla projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

Podpisano umowę na realizację zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad 1. Etap II -kontrakt nr 15 z Wykonawcą

Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym
PRZEM-GRI Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 3,
10-418 Olsztyn.

Kwiecień 2013

W ramach obchodów Dnia Ziemi i Dnia Wody oraz działań informacyjno - promocyjnych dotyczących projektu pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" odbyło się spotkanie z uczniami klas pierwszych gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego.

Maj 2013

W ramach promocji realizowanego projektu odbył się cykl spotkań edukacyjnych, mających na celu zapoznanie dzieci z tematyką procesu oczyszczania ścieków.

Czerwiec 2013

W ramach promocji Projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" odbył się Konkurs plastyczny pod hasłem "Co tu zrobić kochane dzieci, by nasze ścieki nie trafiały wprost do rzeki?"

Na węgrowskim rynku odbyła się XVII Biesiada Obrzędów Weselnych, podczas której Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na swoim stanowisku promowało Projekt pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

Zakończono realizację zadania pn.: " Zad. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Liw (m. Ruchna i Ruchenka)" - kontrakt nr 13.

       Sierpień 2013

10 sierpnia w Parku Armii Krajowej na ul. Kościuszki odbyły się po raz kolejny wpisane już w tradycję miasta "Dni Węgrowa" dla wszystkich, którzy przybyli organizatorzy zapewnili wiele atrakcji.
Tego dnia nie zabrakło również Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., które na swoim stoisku promowało Projekt pn.: " Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw"
Odwiedzający nasze stoisko mogli uzyskać informacje o możliwości podłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz otrzymać drobne upominki.
Jednostka Realizująca Projekt działająca przy PWiK przygotowała quiz z wiedzy o Projekcie. Uczestnicy quizu mogli wygrać koszulki, notesy, długopisy, kredki, opaski odblaskowe oraz torby na zakupy.
Dużym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyła się prezentacja multimedialna dotycząca realizowanego Projektu.
Najmłodsi mogli zaś obejrzeć animacje flash pt. "Zaczarowana oczyszczalnia Delfinka Czyścioszka".

Było nam bardzo miło gościć na naszym stoisku wszystkich odwiedzających

     Wrzesień - Grudzień

              2013

Trwa realizacja zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15

                                                 2014

        Styczeń 2014

Ogłoszono przetarg na realizację kontraktu nr 22:
„Rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie. Zad 3.6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny”
.

W ramach realizowanego Projektu pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw” do końca 2013 roku. wybudowano łącznie 19,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Rynkowej, Klonowej, Topolowej, Mistrza Twardowskiego, Szamoty, Gołębiewskiego i Al. Solidarności, Siedleckiej i Wierzbowej oraz w miejscowościach Ruchna i Ruchenka w Gminie Liw.

W związku z realizacją ww. Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, do dnia 31.12.2013 roku Przedsiębiorstwo otrzymało refundację w łącznej wysokości 11 026 368, 55 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania wyniesie 13 513 134, 17 PLN

Luty 2014

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie.  Zad 3.6 - Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny”
kontrakt 22

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta, złożona przez:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
ul. Armii Krajowej 35
17-300 Siemiatycze

Trwa realizacja zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15
Marzec 2014
Ogłoszono przetarg na realizację:
"Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Polnej w Węgrowie z kanałem tłocznym”
Trwa realizacja zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15

Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań :

- „Budowa nowej przepompowni ścieków na ulicy Polnej w Węgrowie z kanałem tłocznym”;
-  „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wesoła, Nowiny
– zad 3.6 „


z Wykonawcą :

Biurem Usług Technicznych Krzysztof Kruk
ul. Gdańska 21
07-100  Węgrów

Kwiecień 2014 Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn.:
"Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Polnej w Węgrowie z kanałem tłocznymkontrakt 29

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta, złożona przez:

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
ul. Armii Krajowej 35
17-300 Siemiatycze
 
Trwa realizacja zadania pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15
Trwa realizacja zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie.  Zad 3.6 - Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny” -  kontrakt 22
Podpisano umowę na Budowę zadaszenia placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z budową zjazdu oraz murków oporowych na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie
 z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym
PRZEM – GRI Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
10-418 Olsztyn

Jest to zamówienie uzupełniające dla zadania 1 Etap II                 „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie”
Maj 2014 Trwa realizacja następujących zadań:
  • Zadanie nr 1 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15”;
  • Zadanie nr 3.6  - Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny” - kontrakt 22
W ramach promocji realizowanego projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" w dniach od 27.05 do 02.06 br. odbył się cykl spotkań edukacyjnych z klasami trzecimi gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego. Głównym punktem spotkań było przedstawienie przez pracowników Jednostki Realizującej Projekt prezentacji multimedialnej o realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Młodzież z uwagą i zainteresowaniem przysłuchiwała się przedstawianej prezentacji, a po jej zakończeniu chętne osoby mogły wziąć udział w quizie, w którym za udzielenie poprawnej odpowiedzi przewidziano nagrody w postaci gadżetów promocyjnych m.in.: koszulek, latarek, kubków izotermicznych. Po wysłuchaniu prezentacji młodzież miała również okazję zwiedzić Stacię Uzdatniania Wody znajdującej się w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o tym, co dzieje się w ich otoczeniu oraz świetnie się bawili.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków już w październiku br.!
Czerwiec 2014 Trwa realizacja następujących zadań:
  • Zadanie nr 1 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15”;
  • Zadanie nr 3.6 - „Rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie.  Zad 3.6 - Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny” - kontrakt 22
Lipiec 2014 Trwa realizacja zadania nr 1 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15”;
Trwa realizacja zadania nr 5 -  Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie - kontrakt 29
Sierpień 2014 Trwa realizacja zadania nr 1 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie zad.1 Etap II - kontrakt nr 15”;
Trwa realizacja zadania nr 5 - Budowa nowej przepompowni ścieków "Polna" z kanałem tłocznym w Węgrowie - kontrakt 29
7 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji „Rozbudowa sieci kanalizacji w Węgrowie.  Zad 3.6 - Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wesoła, Nowiny
Wrzesień 2014  Dokonano odbioru końcowego następujących inwestycj:
  • Zad. 5 "Budowa nowej przepompowni ścieków przy ul. Polnej w Węgrowie z kanałem tłocznym”.
  • Zad 1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie, etap II”- ostatniego zadania budowlanego realizowanego w ramach Projektu.
Pażdziernik 2014 10 października  na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej 3 nastąpiło otwarcie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w związku z zakończeniem realizacji Projektu pn.” Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”
W dniu 11 października w godzinach 10-12 zorganizowano dzień otwarty  oczyszczalni ścieków  dla mieszkańców Węgrowa i okolic.
Listopad - Grudzień
2014
3 listopada otrzymano refundację z Funduszu Spójności  rozliczoną w ramach XII wniosku o płatność w wysokości 150 000,00 zł. Była to ostatnia płatność pośrednia wypłacona w ramach umowy o dofinansowanie. Pozostała kwota refundacji zostanie wypłacona Beneficjentowi po całkowitym rozliczeniu Projektu – jako płatność końcowa.
Złożono zawiadomienie o zakończeniu robót dla inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap IIIA - Budowa zadaszenia placu tymczasowego składowania osadu odwodnionego wraz z budową zjazdu oraz murków oporowych na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie”. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu w sprawie użytkowania niniejszego obiektu
Złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie, etap II”. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 140/2014 udzielił PWiK Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie.
Kontynuowano akcję zachęcającą mieszkańców do przyłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej – o możliwościach przyłączania się mieszkańców do kanalizacji informowano w prasie lokalnej

2015

Styczeń 2015 Złożono do Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniosek sprawozdawczy o płatność za IV kwartał 2014 r.


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic