PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia ścieków w Węgrowie

Eksploatowana przez PWiK Spółka z o.o. oczyszczalnia ścieków w Węgrowie jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną pracującą w oparciu o metodę osadu czynnego.

 


W okresie swej ponad 30-letniej pracy obiekt był poddawany kilku modernizacjom. Ostatnia rozbudowa oczyszczalni odbywała się w latach 2013-2014.
(zobacz Galerię z Placu budowy)

 

Zakres ostatniej rozbudowy oczyszczalni obejmował:
  • rozbudowę części ściekowej oczyszczalni poprzez wymianę dmuchaw i systemu napowietrzania w komorze nitryfikacji osadu czynnego, włączenie do ciągu oczyszczania ścieków komór podczyszczania (adaptowanych z komór tlenowej stabilizacji osadu) oraz nadbudowa i wymiana wyposażenia osadników wtórnych celem zwiększenia ich wydajności,
  • budowa nowego ciągu osadowego oczyszczalni, w szczególności nowy budynek gospodarki osadowej wyposażony w zagęszczacz, dezintegrator, wirówkę i instalację higienizacji odwodnionego osadu oraz zastosowanie otwartych komór fermentacyjnych adaptowanych z istniejących osadników Imhoffa), a także wybudowanie zadaszenia nad placem składowania odwodnionego osadu.
 
Opis układu technologicznego oczyszczalni
Ścieki bytowe oraz przemysłowe dostają się na teren oczyszczalni systemem kanalizacyjnym, natomiast transport asenizacyjny dostarcza ścieki do punktu zlewnego , skąd dostają się do pompowni głównej.
Wewnątrz pompowni ścieki z przewodu doprowadzającego dostają się do koryta, gdzie poprzez kratę schodkową, czyszczoną automatycznie przepływają do zbiornika czerpalnego, z którego za pomocą pomp tłoczone są do piaskownika pionowego, gdzie następuje dalsze mechaniczne oczyszczenie . Następnie ścieki zostają rozdzielone na dwa strumienie. Jeden strumień ścieków skierowany jest do komory denitryfikacji, drugi może być przekierowany do komór podczyszczania technologią osadu wysokoobciążonego.
Podczyszczone ścieki przepompowywane są do komór denitryfikacji i nitryfikacji, gdzie trafia również osad recyrkulowany. Następuje tu drobnopęcherzykowe natlenianie strefowe poprzez dyfuzory zamontowane na dnie komory. Źródłem powietrza jest łącznie 6 dmuchaw (3 nowe dmuchawy i 3 mniejsze istniejące), które zapewniają właściwe warunki tlenowe w komorach biologicznych w których zainstalowane są również urządzenia kontrolno- pomiarowe niezbędne do właściwej pracy oczyszczalni.
Z komór biologicznych mieszanina ścieków i osadu przepływa grawitacyjnie do komory rozdziału, skąd spływa do 2 radialnych osadników wtórnych. W trakcie modernizacji zwiększono pojemność osadników wtórnych oraz wymieniono całą armaturę i wyposażenie.
Z osadników wtórnych oczyszczone ścieki odpływają  kanałem grawitacyjnym do odbiornika, poprzez studzienki odpływowe, przyległe do tych osadników. Na kanale odpływowym zainstalowano elektromagnetyczny przepływomierz do pomiaru ilości, a także urządzenie do poboru uśrednionych i proporcjonalnych do przepływu próbek ścieków oczyszczonych.
 
Opis gospodarki osadowej
W ramach modernizacji uległy modyfikacji procesy związane z gospodarką osadową. Wykorzystano istniejące komory Imhoffa, które zostały adaptowane na otwarte komory fermentacyjne.
Osad nadmierny z osadników wtórnych dopływa do pompowni osadu nadmiernego skąd jest recyrkulowany do komory denitryfikacji, jednocześnie określona partia osadu odprowadzana jest do nowego zbiornika osadu nadmiernego, gdzie trafa również osad wstępny, powstały w wyniku procesu podczyszczania ścieków.
Urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów zamontowane są w zrealizowanym w trakcie modernizacji nowym budynku gospodarki osadowej.
Osady nadmierne pompowane są na zagęszczacz bębnowy, gdzie następuje znaczna redukcja ich objętości przy udziale polielektrolitu . Zagęszczone osady w ilości około 60% poddawane są procesowi dezintegracji ultradźwiękowej, która ma wpływ na przyspieszenie procesu fermentacji osadów.
Kolejnym etapem gospodarki osadowej jest fermentacja beztlenowa osadów, która zachodzi w komorach fermentacyjnych. Składają się one z 3 komór podzielonych na 2 sekcje każda. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów  potwierdzonych przez analizy laboratoryjne, przefermentowane osady są podawane na wirówkę, gdzie ulegają odwodnieniu do uzyskania około 17-18% s.m.o.  Następnie  osady poddawane są higienizacji przy użyciu wapna.
Odwodnione osady są składowane na zadaszonym placu składowym, co chroni je przed wtórnym nawadnianiem. Zgromadzone partie osadu są badane pod względem chemicznym i bakteriologicznym, a następnie przekazywane do rolniczego i przyrodniczego wykorzystania.
 
Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie 5050m³/dobę.
 
(Zobacz Galerię oczyszczalni po rozbudowie)
 


Wstecz
Powered by Actualizer & Heuristic