PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 W związku z powyższym pragniemy poinformować jak i dlaczego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. gromadzi, 
wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie. 

 
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
Twoje dane osobowe jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, 
ul. Karola Szamoty 42, 07-100 Węgrów (zwane dalej PWiK). Za "Dane osobowe" uważa się 
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami.
 W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy 
przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 
BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, 
niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, 
zmianą i zniszczeniem. 
Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych
 i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. 
Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia 
bejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.

 
PRZETWARZANIE
Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, 
korzystając z naszych Usług, tj.:
 • Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PWiK i/lub konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy.
 • Realizacja obowiązków PWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), a w szczególności:
 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez PWiK,
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez PWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego,
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez PWiK,
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez PWiK,
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu.
 
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM
Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W  związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
 1. Podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją.
 2. Podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT.
 3. Organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące
 swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. 
 W sytuacji, gdy PWiK jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu 
 przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:

 
Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do 
swoich danych, które jako administrator przechowujemy.

Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, 
dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe,
są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich 
danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych 
osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest 
uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe 
przetwarzane są na potrzeby marketingu.

 W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail 
 na adres sekretariat@pwikwegrow.pl. 

 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl. 

 
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy
 z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości. 
 Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności
 na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na
 przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności i przetwarzanych danych
 prosimy o kontakt na adres e-mail sekretariat@pwikwegrow.pl. 
 
Powered by Actualizer & Heuristic