Kontakt

Kontakt

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.


 ul. K. Szamoty 42 B, 07-100 Węgrów

 + 48 25 792 30 24

Konto: 56 1020 4476 0000 8302 0142 7954

 sekretariat@pwikwegrow.pl

Oczyszczalnia ścieków

+48 25 792 22 43

Kontakt do pracowników

Inspektor Danych Osobowych

Aleksandra Lesińska

iod@pwikwegrow.pl

Główna Księgowa

Kierownik budowy i utrzymania sieci

Prokurent - Kierownik Stacji Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody

 ul. Szamoty 42b, 07-100 Węgrów

+48 25 792 30 24

+48 25 792 31 65 wew. 38

Jednostka Realizująca Projekt

Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków

Formularz

Wyślij wiadomość

@

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 42, 07-100 Węgrów (zwane dalej PWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwikwegrow.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK w oparciu o prawnie uzasadniony interes PWiK, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także jeżeli będzie to konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu realizacji prawnych obowiązków PWiK w zakresie realizacji zadań publicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi; niepodanie danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@pwikwegrow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego wniesienia. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz PWiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PWiK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej www.PWiKWegrow.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.