Dla mieszkańców

Do zadań Działu Technicznego dla Mieszkańca należy:

 • informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia do sieci wod.-kan.;
 • przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. (wymagane do uzyskania warunków zabudowy);
 • przyjmowanie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan.;
 • przyjmowanie wniosków o podłączenie do sieci wod.-kan.;
 • wydawanie warunków technicznych opracowanych przez Dział Techniczny;
 • przyjmowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji;
 • odbiór przyłączy i sieci;
 • ustalenie warunków i terminów montażu wodomierzy;
 • zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
 • wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki;
 • przyjmowanie reklamacji i skarg;
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących awarii na sieci wewnętrznej.