Załóż eBOK

Załóż eBOK

{[description]}

Faktura elektroniczna oraz rozliczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych on-line.

 

Załóż konto w Internetowy Biurze Obsługi Klienta PWIK Sp. z o. o. w Węgrowie.

Nie musisz wychodzić z domu, aby otrzymać fakturę lub kontrolować swoje rozliczenia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie Sp. z o. o. udostępnia usługę polegającą na przesyłaniu w formie elektronicznej: faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, a także innych zawiadomień dotyczących rozliczeń.
Do skorzystania z usługi zachęcamy wszystkich naszych Klientów, dla których ważne są:

 • pewność i krótki czas dostarczenia korespondencji,
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu,
 • ochrona środowiska naturalnego.

 

Co trzeba zrobić aby otrzymywać faktury oraz inne dokumenty w formie elektronicznej?

Internetowe Biuro Obsługi Klienta pozwala na:

 • otrzymanie faktur w formie elektronicznej;
 • kontrolę rozrachunków i rozliczeń;
 • przeglądanie historii wskazania wodomierza głównego;
 • przeglądanie historii wskazania podlicznika;
 • przekazywanie odczytów;
 • analizę zużycia wody, odprowadzania ścieków;
 • weryfikowanie danych ewidencyjnych;
 • korespondencję elektroniczną w innych sprawach pomiędzy klientem , a PWIK Sp. z o. o..

Usługa dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną z PWIK w Węgrowie Sp. z o. o. umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

 

Jak stworzyć swoje konto w IBO?


Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić aby otrzymywać faktury oraz inne dokumenty w formie elektronicznej, jest udzielenie PWIK w Węgrowie Sp. z o. o. pisemnej zgody na ich przesyłanie.

Przejście na elektroniczną formę korespondencji z PWIK w Węgrowie Sp. z o. o. jest bezpłatne i dobrowolne.

 

W tym celu należy:

 • pobrać i wydrukować "Formularz zgody",
 • zapoznać się z Regulaminem zawartym w "Formularzu zgody",
 • czytelnie wypełnić i podpisać własnoręcznie,
 • złożyć osobiście w PWIK w Węgrowie Sp. z o. o. lub przesłać listem na adres:
  PWIK w Węgrowie Sp. z o. o., ul. Szamoty 42 B, 07-100 Węgrów,
 • w każdej chwili można cofnąć zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie do spółki "Formularza odwołania zgody",
 • istnieje możliwość zmiany adresu e-mail, na który wysyłane są faktury i inne dokumenty.

 

Na podstawie wypełnionego i złożonego w PWIK Sp. z o. o. w Węgrowie "Formularza zgody", zostanie wygenerowany odcinek dla klienta z IDENTYFIKATOREM i HASŁEM do swojego konta w IBO.

IDENTYFIKATOR jest niezmienny, natomiast HASŁO po pierwszym logowaniu należy zmienić i zachować dla siebie.

 

Ponadto warto wiedzieć, że:

 • faktura papierowa i faktura elektroniczna mają takie same wartości prawne. Różnią się jedynie sposobem dostarczania,
 • kwestie związane ze stosowaniem faktur elektronicznych reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.),
 • ponieważ faktury i inne zawiadomienia przesyłane będą w postaci pliku zapisanego w formacie PDF, komputer powinien być wyposażony w program do przeglądania plików PDF. 

 

Dokumenty do pobrania