Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie dąży do ciągłego rozwoju w zakresie prowadzonej działalności. Świadczą o tym liczne zrealizowane zadania oraz zaplanowane działania inwestycyjne na najbliższe lata.
W ostatnich latach przy udziale środków pomocowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007 – 2013) Przedsiębiorstwo zrealizowało Projekt nr POIS.01.01.00-00-261/10 o łącznej wartości 28 878 412 zł, gdzie dofinansowanie zewnętrzne UE wyniosło 12 675 751 zł.

Mając na uwadze ciągły rozwój Spółki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we współpracy z Miastem Węgrów i Gminą Liw przygotowuje się do kolejnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jakim będzie realizacja projektu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno–kanlizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw”. Inwestycja będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziano m.in.:

  • Modernizację Stacji Uzdatniania Wody;
  • Budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Węgrowa;
  • Budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie miasta Węgrowa;
  • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarnice;
  • Zakup pojazdów technicznych do bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
  • Zakup zestawu do kamerowania kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja na terenie aglomeracji Miasta Węgrowa planowana jest w ulicach: Pogodnej, Słonecznej, Strefowej, Szerokiej, Al. Partyzantów, Gościniec Niepodległości, Ludwisarskiej, Poprzecznej, Wesołej.

W zakresie sieci wodociągowej planowane są prace związane z budową wodociągu w ulicy Gościniec Niepodległości, Ludwisarskiej i Wesołej oraz przebudowa wodociągu w ul. Strefowej.

Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 10,5 km, zaś sieci wodociągowej 1,4 km.

Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 9 676 845 zł netto, gdzie poziom dofinansowania ze środków UE jest stały i wynosi 63,75 % tj. 6 168 989 zł.

W kolejnych latach planowane jest jeszcze pozyskanie środków na Budowę nowej pompowni głównej na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie. Szacowany koszt budowy pompowni - 2 554 268 zł netto, gdzie poziom dofinansowania również wyniesie 63,75 % tj. 1 628 346 zł.

Powyższy projekt będzie kolejnym projektem partnerskim, którym zarządzać będzie Zespół Koordynujący Projektem, w skład którego wchodzić będą pracownicy wszystkich instytucji zaangażowanych w projekt, tj. pracownicy Urzędu Miasta Węgrów i Gminy Liw – Partnerów projektu oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Beneficjenta Projektu.