Pożyczka NFOŚiGW

Pożyczka NFOŚiGW

Umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw” współfinansowanego ze środków POiŚ 2014 - 2020 PODPISANA!!!

{[description]}

W październiku 2019 r. Przedsiębiorstwo złożyło do Instytucji Wdrażającej Wniosek o rozszerzenie rzeczowe Projektu POIS.02.03.00--00-0022/17 w ramach uzyskanych oszczędności.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 18 239 958,87 PLN.

Dofinansowanie ze środków UE - 7 346 104,55 PLN.

Przewidywany termin zakończenia Projektu - 31.03.2021 r.

Przewidywany termin osiągnięcia efektu ekologicznego - 31.03.2022 r.

Cel główny realizowanego projektu to cały czas zwiększenie dostępu do efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz wysokiej jakości wody na obszarze Aglomeracji Węgrów.

Zakres rzeczowy obejmuje:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,53 km;
  • budowę przepompowni ścieków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną – 4 szt.;
  • budowę sieci wodociągowej o długości 1,15 km;
  • przebudowę sieci wodociągowej o długości 0,27 km;
  • modernizację Stacji Uzdatniania Wody - Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu 530 000,00 m3/rok
  • zakup pojazdów specjalistycznych do monitorowania i obsługi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem do kamerownia sieci.
  • budowę pompowni głównej na terenie oczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą.

Po przeprowadzeniu stosownej procedury, w dniu 02.12.02019 r. podpisany został Aneks nr 2 do Umowy o Dofinansowanie, rozszerzający zakres Projektu o dwa zadania:

  • Zadania 2.4.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej II (odgałęzienie) – (szacowany koszt robót budowlanych – 250 000,00 PLN netto).
  • Zadanie 5.1    Budowa pompowni głównej wraz towarzyszącą niezbędna infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie (szacowany koszt robót budowlanych – 5 250 000,00 PLN netto).

W ramach Zadania 2.4 wybudowana zostanie siec kanalizacji sanitarnej o długości 332 m wraz z odgałęzieniami o długości 30 m. Ilość przyłączy – 11 szt. Planowane rozszerzenie rozbudowy sieci umożliwi zorganizowany odbiór ścieków od dodatkowych , nieprzyłączonych dotąd mieszkańców aglomeracji – 33 RLM.

W ramach Zadania 5.1 wybudowany zostanie nowy budynek pompowni głównej, w skład którego wejdą: pomieszczenie krat, komora ścieków, pomieszczenia odbioru skratek, sterowania, urządzenia: 2 zespoły pomp zatapialnych, krata mechaniczna, awaryjna krata ręczna, prasopłuczka skratek, przenośnik śrubowy pionowy i poziomy, instalacja kontenerowej stacji zlewczej i piaskownika. Stary budynek pompowni przewidziany został do rozbiórki. W efekcie prac usprawniona zostanie praca części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Powyższe działania inwestycyjne finansowane będą dzięki oszczędnościom powstałym na pozostałych zadaniach oraz dzięki pożyczce Nr 34/2020/Wn07/OW-ki-ys/P w wysokości 3 500 000,00 zł, stanowiącej uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta.