Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe

{[description]}

9 kroków
przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej

 1. Klient składa w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę (niezbędnym załącznikiem do wniosku jest mapa geodezyjna w skali 1:500, którą należy nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie przy ulicy Przemysłowej 5).
 2. Klient odbiera w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie opracowane warunki techniczne zaopatrzenia w wodę (w dniu odbioru warunków technicznych należy dokonać wpłaty w kasie PWiK sp. z o.o.).
 3. Klient wybiera projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego.
 4. Klient składa w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie 3 egz. wykonanego projektu przyłącza wodociągowego w celu uzgodnienia.
 5. Klient odbiera w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie uzgodniony projekt.
 6. Klient zleca wykonawcy budowę przyłącza wodociągowego.
 • W przypadku zlecenia wykonania przyłącza wodociągowego PWiK sp. z o.o. w Węgrowie Klient składa w siedzibie PWiK wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości a także podpisuje umowę o roboty budowlane.

PWiK sp. z o.o. informuje telefonicznie klienta o terminie wykonania przyłącza wodociągowego.

 • W przypadku wyboru innego wykonawcy klient składa w siedzibie PWiK wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, informacje dotyczące wykonawcy (nazwa i adres firmy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej), informacje dotyczące kierownika budowy (imię i nazwisko, adres zameldowania, numer uprawnień budowlanych , a także nazwę organu wydającego uprawnienia)

Wykonawca telefonicznie informuje o terminie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego. Telefonicznie również uzgadniany jest termin kontroli technicznej wykonywanego przyłącza przed jego zasypaniem. PWiK sp. z o.o. pełni nadzór nad budową przyłącza.

 1. PWiK sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i  uzgadnia termin montażu wodomierza głównego.
 2. PWiK sp. z o.o. sporządza kosztorys powykonawczy wykonanego przyłącza, wystawia fakturę VAT i dostarcza ją odbiorcy z kopią podpisanego protokołu odbioru przyłącza.
 3. Klient podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę.