PRZYPOMINAMY !!!

PRZYPOMINAMY !!!

Prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej zależy w dużym stopniu od jej użytkowników czyli mieszkańców.

{[description]}

 

PRZYPOMINAMY!!!

 

Prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej zależy w dużym stopniu od jej użytkowników czyli mieszkańców.

Wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej nieodpowiednich substancji i odpadów może prowadzić do powstawania zatorów i utrudnionego odpływu ścieków do Oczyszczalni Ścieków.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt. Jednym z najczęściej występujących problemów na sieci kanalizacyjnej jest niedrożność pomp na lokalnych przepompowniach ścieków. Wprowadzone wraz ze ściekami wszelkiego rodzaju tekstylia i artykuły higieniczne (w szczególności. szmaty, chusteczki nawilżane pieluchy jednorazowe, podpaski, waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne) zapychają urządzenia tłoczące ścieki. Na fotografii pompa wymontowana z przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie aglomeracji Węgrów – całkowita niedrożność urządzenia.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń przyczynia się do powstawania zatorów na sieci i prowadzi do sytuacji, że odpływ ścieków z niektórych regionów miasta może być utrudniony. W krytycznych sytuacjach dochodzi do zapychania rur kanalizacyjnych i w następstwie do wypływania ścieków w piwnicach.
 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Szamoty 42B

07-100 Węgrów

www.pwikwegrow.pl