Zgłoś problem

18.04.2021 r. uruchamiamy naszą nową stronę internetową w wersji beta. Z dnia na dzień będziemy usprawniać jej działanie.

W związku z tym, że chcemy systematycznie poprawiać doświadczenia naszych klientów i ułatwiać im odnalezienie ważnych informacji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie wszelkich problemów i uwag do działania naszej strony internetowej

  • Natrafiłeś na problem?
  • Nie możesz znaleźć ważnej informacji?
  • Uważasz, że coś mogłoby być bardziej dostępne dla użytkowników serwisu www?

Zgłoś swoje uwagi używając poniższego formularza kontaktowego.

Zadbamy o to, żeby przeanalizować wszelkie sugestie i na ich podstawie jak najszybciej usunąć błędy oraz wprowadzić możliwe usprawnienia do działania naszego serwisu.

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie!

@
Chcesz załączyć zrzut ekranu?
Aby załączyć więcej plików musisz je spakować (np. zip)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie, ul. Karola Szamoty 42, 07-100 Węgrów (zwane dalej PWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pwikwegrow.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK w oparciu o prawnie uzasadniony interes PWiK, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a także jeżeli będzie to konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu realizacji prawnych obowiązków PWiK w zakresie realizacji zadań publicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi; niepodanie danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, lub uzupełnienia, w przypadkach określonych przepisami prawa uprawnienie do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@pwikwegrow.pl, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Informację jak złożyć skargę można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego wniesienia. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz PWiK usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PWiK. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej www.PWiKWegrow.pl.