Kontrakt II (zad.1.2)

Kontrakt II (zad.1.2)

{[description]}

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Strefowej w Węgrowie”

Zadanie zrealizowane 

27 marca 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizacje zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Strefowej wraz z przebudową wodociągu w ul. Strefowej w Węgrowie”. Wykonawcą robót jest Zakład Instalacji Sanitarnej CO i Gaz Andrzej, Paweł, Piotr Łuka Sp. j. z siedzibą przy ul. Ujrzanowskiej 14 w Siedlcach. W ramach umowy wybudowana zostanie siec kanalizacji sanitarnej o długości: kanał grawitacyjny – ok. 972 m, kanał tłoczny – ok. 489 m, 1 zbiornikowa przepompownia ścieków oraz przebudowane zostaną: sieć wodociągowa o długości ok. 277 m oraz przyłącza wodociągowe kolidujące z nowobudowaną siecią. Planowany termin zakończenia robót -  30 listopada 2018 r.

Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 


Galeria Kontrakt II Zobacz galerię