Kontrakt V (zad. 2.1, 2.2)

Kontrakt V (zad. 2.1, 2.2)

{[description]}

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie"

Zadanie zrealizowane

20 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie". Wykonawcą robót jest firma ZIS Łuka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ujrzanowskiej 14 w Siedlcach. W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 235 m oraz sieć wodociągowa o długości ok. 194 m. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada 2018 r.

Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw. Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20120, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"


Galeria Kontakt V Zobacz galerię