Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne

{[description]}

6 kroków
przyłączenia nieruchomości
do sieci kanalizacyjnej

  1. Klient składa w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (niezbędnym załącznikiem do wniosku jest mapa geodezyjna w skali 1:500, którą należy nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Węgrowie przy ulicy Przemysłowej 5).
  2. Klient odbiera w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Węgrowie opracowane warunki przyłączenia do sieci.
  3. Klient zleca wykonawcy budowę przyłącza kanalizacyjnego.
  • W przypadku zlecenia wykonania przyłącza kanalizacyjnego PWiK sp. z o.o. w Węgrowie, klient składa w siedzibie PWiK wniosek o podłączenie do sieci kanalizacyjnej, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości a także podpisuje umowę o roboty budowlane.

PWiK sp. z o.o. informuje telefonicznie klienta o terminie wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

  • W przypadku wyboru innego wykonawcy klient składa w siedzibie PWiK wniosek o podłączenie do sieci kanalizacyjnej, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, informacje dotyczące wykonawcy (nazwa i adres firmy, wypis z ewidencji działalności gospodarczej), informacje dotyczące kierownika budowy (imię i nazwisko, adres zameldowania, numer uprawnień budowlanych , a także nazwę organu wydającego uprawnienia)

Wykonawca telefonicznie informuje o terminie rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego. Telefonicznie również uzgadniany jest termin kontroli technicznej wykonywanego przyłącza przed jego zasypaniem. PWiK sp. z o.o. pełni nadzór nad budową przyłącza.

    4. PWiK sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

    5. PWiK sp. z o.o. sporządza kosztorys powykonawczy wykonanego przyłącza, wystawia fakturę VAT i dostarcza ją odbiorcy z kopią podpisanego protokołu odbioru przyłącza.

    6. Klient podpisuje umowę o odprowadzenie ścieków.