Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Węgrowie

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Węgrowie

Eksploatowana przez PWiK Spółka z o.o. oczyszczalnia ścieków w Węgrowie jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną pracującą w oparciu o metodę osadu czynnego.

W okresie swej ponad 30-letniej pracy obiekt był poddawany kilku modernizacjom. Ostatnia rozbudowa oczyszczalni odbywała się w latach 2013-2014.

zobacz galerię z placu budowy

Oczyszczalnia z lotu ptaka

 

 

Oczyszczalnia Ścieków z lotu ptaka

   

Odtwórz film

 

 

Rozbudowa oczyszczalni w latach 2013-2014

Zakres ostatniej rozbudowy oczyszczalni obejmował:

  • rozbudowę części ściekowej oczyszczalni poprzez wymianę dmuchaw i systemu napowietrzania w komorze nitryfikacji osadu czynnego, włączenie do ciągu oczyszczania ścieków komór podczyszczania (adaptowanych z komór tlenowej stabilizacji osadu) oraz nadbudowa i wymiana wyposażenia osadników wtórnych celem zwiększenia ich wydajności,
  • budowę nowego ciągu osadowego oczyszczalni, w szczególności nowy budynek gospodarki osadowej wyposażony w zagęszczacz, dezintegrator, wirówkę i instalację higienizacji odwodnionego osadu oraz zastosowanie otwartych komór fermentacyjnych adaptowanych z istniejących osadników Imhoffa), a także wybudowanie zadaszenia nad placem składowania odwodnionego osadu.

Galeria

Galeria Oczyszczalni Ścieków po rozbudowie

 

Zobacz więcej zdjęć

Układ technologiczny

Ścieki bytowe oraz przemysłowe dostają się na teren oczyszczalni systemem kanalizacyjnym, natomiast transport asenizacyjny dostarcza ścieki do punktu zlewnego , skąd dostają się do pompowni głównej.

Wewnątrz pompowni ścieki z przewodu doprowadzającego dostają się do koryta, gdzie poprzez kratę schodkową, czyszczoną automatycznie przepływają do zbiornika czerpalnego, z którego za pomocą pomp tłoczone są do piaskownika pionowego, gdzie następuje dalsze mechaniczne oczyszczenie. Następnie ścieki zostają rozdzielone na dwa strumienie. Jeden strumień ścieków skierowany jest do komory denitryfikacji, drugi może być przekierowany do komór podczyszczania technologią osadu wysokoobciążonego.

Podczyszczone ścieki przepompowywane są do komór denitryfikacji i nitryfikacji, gdzie trafia również osad recyrkulowany. Następuje tu drobnopęcherzykowe natlenianie strefowe poprzez dyfuzory zamontowane na dnie komory. 

Źródłem powietrza jest łącznie 6 dmuchaw (3 nowe dmuchawy i 3 mniejsze istniejące), które zapewniają właściwe warunki tlenowe w komorach biologicznych w których zainstalowane są również urządzenia kontrolno- pomiarowe niezbędne do właściwej pracy oczyszczalni.

Z komór biologicznych mieszanina ścieków i osadu przepływa grawitacyjnie do komory rozdziału, skąd spływa do 2 radialnych osadników wtórnych. W trakcie modernizacji zwiększono pojemność osadników wtórnych oraz wymieniono całą armaturę i wyposażenie.

Z osadników wtórnych oczyszczone ścieki odpływają  kanałem grawitacyjnym do odbiornika, poprzez studzienki odpływowe, przyległe do tych osadników. Na kanale odpływowym zainstalowano elektromagnetyczny przepływomierz do pomiaru ilości, a także urządzenie do poboru uśrednionych i proporcjonalnych do przepływu próbek ścieków oczyszczonych.

Schemat technologiczny

Gospodarka osadowa

W ramach modernizacji uległy modyfikacji procesy związane z gospodarką osadową. Wykorzystano istniejące komory Imhoffa, które zostały adaptowane na otwarte komory fermentacyjne.

Osad nadmierny z osadników wtórnych dopływa do pompowni osadu nadmiernego skąd jest recyrkulowany do komory denitryfikacji, jednocześnie określona partia osadu odprowadzana jest do nowego zbiornika osadu nadmiernego, gdzie trafa również osad wstępny, powstały w wyniku procesu podczyszczania ścieków.

Urządzenia do zagęszczania i odwadniania osadów zamontowane są w zrealizowanym w trakcie modernizacji nowym budynku gospodarki osadowej.

Osady nadmierne pompowane są na zagęszczacz bębnowy, gdzie następuje znaczna redukcja ich objętości przy udziale polielektrolitu . Zagęszczone osady w ilości około 60% poddawane są procesowi dezintegracji ultradźwiękowej, która ma wpływ na przyspieszenie procesu fermentacji osadów.

Kolejnym etapem gospodarki osadowej jest fermentacja beztlenowa osadów, która zachodzi w komorach fermentacyjnych. Składają się one z 3 komór podzielonych na 2 sekcje każda. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów  potwierdzonych przez analizy laboratoryjne, przefermentowane osady są podawane na wirówkę, gdzie ulegają odwodnieniu do uzyskania około 17-18% s.m.o.  Następnie  osady poddawane są higienizacji przy użyciu wapna.
Odwodnione osady są składowane na zadaszonym placu składowym, co chroni je przed wtórnym nawadnianiem. Zgromadzone partie osadu są badane pod względem chemicznym i bakteriologicznym, a następnie przekazywane do rolniczego i przyrodniczego wykorzystania.

Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie 5050m³/dobę.

Wartości wskaźników

Średnie wartości parametrów ścieków dopływających i oczyszczonych w 2018 r.

Lp Badany parametr Jednostka Ścieki dopływające Ścieki oczyszczone Norma wg pozwolenia wodnoprawnego Redukcja zanieczyszczeń %
1 BZT 5 mg/dm³ 475,9 3,5 15 99,3
2 CHZT mg/dm³ 1314,4 38,8 125 97,0
3 Zawiesina mg/dm³ 509,4 11,2 35 97,8
4 Azot ogólny mg/dm³ 85,7 2,97 15 96,5
5 Fosfor ogólny mg/dm³ 20,6 0,53 2 97,4

 

Aktualne decyzje

Aktualne decyzje wodno-prawne

Pobierz decyzję z dnia 01.09.2014 r.

Zamów wywóz ścieków

Opróznianie zbiornika na ścieki zamówisz pod numerem telefonu:

 25 792 22 43

UWAGA! Realizacja usługi od poniedziałku do czwartku. Piątek jest dniem gospodarczym.

Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

 

Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza

 

Delfinek czyścioszek zaprasza na ścieżkę edukacyjno-porzyrodniczą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie, przy ul. Targowej 3. 

Trasa ścieżki składa się z 9 przystanków zlokalizowanych przy głównych obiektach oczyszczalni ścieków. Wędrówka ścieżką pomoże zapoznać się z pracą oczyszczani ścieków oraz rolą poszczególnych urządzeń w skomplikowanym procesie oczyszczania ścieków.

Na trasę ścieżki zapraszamy przede wszystkim najmłodszych! Prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownictwem oczyszczalni w celu ustalenia dogodnego terminu zwiedzania obiektu.

Telefon kontaktowy:  25 792 22 43.

 

Aktualności i artykuły

Kontakt

Skontaktuj się z nami

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Wegrowie


 ul. Targowa 3,07-100 Węgrów

 + 48 25 792 22 43

Technolog – Zofia Matuszyk
 zofia.matuszyk@pwikwegrow.pl

@